Chính Sách Sử Dụng Và Bảo Vệ Thương Hiệu

Chính Sách Sử Dụng Và Bảo Vệ Thương Hiệu – RÈM CỬA HỒNG NGỌC

I. Sử Dụng Thương Hiệu

Phạm Vi Sử Dụng Thương Hiệu

Thương hiệu của chúng tôi, bao gồm logo, tên gọi, slogan và các biểu tượng khác (được gọi chung là “Thương Hiệu”), chỉ được sử dụng theo các hướng dẫn và quy định cụ thể mà chúng tôi đã công bố hoặc cho phép.
Không Vi Phạm

Chúng tôi yêu cầu bạn không sử dụng Thương Hiệu của chúng tôi theo cách có thể tạo hiểu lầm hoặc nhầm lẫn về mối quan hệ giữa bạn và chúng tôi hoặc bất kỳ cách sử dụng nào có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của Thương Hiệu.

II. Bảo Vệ Thương Hiệu

Quyền Sở Hữu
Thương Hiệu là tài sản của chúng tôi và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ. Bạn không có quyền sở hữu hoặc sử dụng Thương Hiệu mà không có sự cho phép đặc biệt từ chúng tôi.

Xử Lý Vi Phạm
Chúng tôi sẽ chặt chẽ theo dõi và xử lý mọi hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi, bao gồm việc sử dụng Thương Hiệu mà không có sự cho phép, tạo ra các phiên bản giả mạo hoặc cố ý nhầm lẫn với Thương Hiệu.

III. Thực Hiện Chính Sách

Thông Báo Vi Phạm
Nếu bạn phát hiện bất kỳ hành vi vi phạm nào liên quan đến Thương Hiệu của chúng tôi, vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi.
Biện Pháp Pháp Lý

Chúng tôi sẽ không ngần ngại tiến hành các biện pháp pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Thương Hiệu của chúng tôi.
Chúng tôi có quyền điều chỉnh Chính Sách Sử Dụng và Bảo Vệ Thương Hiệu này vào bất kỳ thời điểm nào. Mọi thay đổi sẽ được thông báo trên trang web của chúng tôi và, nếu cần, thông qua email.